ALGEMENE VOORWAARDEN VZW SJOTTERS

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met Sjotters VZW met zetel te 3010 KESSEL-LO, Sneppenstraat 61, met ondernemingsnummer 1001.245.084.

Hierna “SJOTTERS” genoemd, 

 

 

 1. DEFINITIES

 

1.1. Onder 'inschrijver' of 'inschrijvers' wordt begrepen, iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die een kind inschrijft voor een kamp dat door SJOTTERS wordt georganiseerd.

Inschrijving wordt beschouwd als kennisname én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver.

1.2. SJOTTERS en de inschrijver worden hierna samen 'partijen' genoemd.

 

1.3. De kinderen die ingeschreven worden voor een kamp worden 'deelnemer' genoemd.

 

1.4. Onder 'overeenkomst' of 'transactie' wordt begrepen, iedere mondelinge of schriftelijke afspraak, al dan niet voorzien van bijlagen, welke betrekking heeft op de organisatie van, de verkoop van, de inschrijving voor of de deelname aan de door SJOTTERS georganiseerde kampen.
Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomsten welke inschrijvers en deelnemers met SPORTY sluiten.

 

1.5. Met de term “ website ”, wordt verwezen naar www.sjotters.be.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

 

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst die tussen SJOTTERS en de inschrijver wordt afgesloten met betrekking tot door SJOTTERS georganiseerde kampen.

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden en indien nodig door gedragscodes, richtlijnen en/of reglementen, welke van toepassing zijn voor een welbepaald kamp.
In geval van tegenstrijdigheid tussen onze bijzondere voorwaarden en huidige algemene voorwaarden hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang.

 

 • Elke inschrijving bij SJOTTERS houdt de uitdrukkelijke aanvaarding door de inschrijver in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden, evenals van de voor het specifieke kamp toepasselijke bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen.
  Door het enkele feit van de inschrijving erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de op de activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen en aanvaardt de inschrijver dat deze iedere voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraak vervangen.
  De inschrijver verbindt zichzelf en de ingeschreven deelnemer tot naleving van deze algemene voorwaarden en de voor het specifieke kamp toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels, reglementen en richtlijnen. De inschrijver staat ten opzichte van SJOTTERS in voor de naleving ervan door de ingeschreven deelnemer.

 

 

 • Al de in de voorgaande alinea vermelde documenten zijn steeds in hun meest actuele vorm te raadplegen op de website of kunnen éénvoudig worden opgevraagd per mail via volgend e-mailadres: info@sjotters.be.

 

 • Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten, in het bijzonder de relevante bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.

 

 • SJOTTERS kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg.
  Elke nieuwe inschrijving doet een overeenkomst ontstaan ​​​​​​welke zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.
  Gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de website door de inschrijver wordt bezocht.

 

 • Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 12.12.2023.

 

 • De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen ervan. Deze blijven onverminderd van toepassing.
  De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

 

 1. INSCHRIJVING:

 

3.1. Alle overeenkomsten of transacties tussen SJOTTERS en haar leden worden afgesloten in het Nederlands.

3.2. Iedere inschrijving, boeking of reservatie voor een door SJOTTERS georganiseerde activiteit, dient om geldig te zijn, te gebeuren via de website. Andere vormen van inschrijving, boeking of reservatie worden niet aanvaard, tenzij anders overeengekomen.

 

3.3. De inschrijver dient aan te geven of hij toelaat dat hijzelf of de ingeschreven deelnemer gefilmd/gefotografeerd mag worden tijdens de kampen en of deze films en foto's door SJOTTERS mogen gebruikt worden in communicatie betreffende SJOTTERS-activiteiten via sociale media, flyers, website, brochures en persberichten.

3.4. Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (omwille van een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om SJOTTERS hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.

Indien SJOTTERS op basis van de verstrekte informatie van mening is dat een deelname aan het kamp een te groot risico inhoudt voor het in te schrijven kind kan zij de inschrijving weigeren, zonder dat de inschrijver of het in te schrijven kind hiertegen verhaal heeft.

SJOTTERS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade die een gevolg is van het feit dat de deelnemer of de inschrijver nalaat bovenvermelde informatie te verstrekken.

 

3.5. Wanneer de inschrijver via de website succesvol heeft ingeschreven wordt hem dit via elektronische weg bevestigd, door middel van een e-mail van SJOTTERS.

 

 1. ANNULATIE

 

Annulatie door deelnemer:

 

4.1. De inschrijver beschikt over een termijn van 14 dagen, beginnende daags na ontvangst van de e-mail met bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie, om deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren of te wijzigen.
Wanneer de activiteit waarvoor wordt gereserveerd, geboekt of ingeschreven echter aanvangt minder dan 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de inschrijver de e-mail met de bevestiging ontvangt, vervalt deze mogelijkheid en kan de inschrijver de inschrijving niet herroepen of wijzigen.
Indien de inschrijver, of degene voor wie de inschrijver inschrijft, in dat geval niet deelneemt aan de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan SJOTTERS en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd.

 

4.2. Indien de inschrijver wenst te annuleren buiten de hierboven vermelde periode van 14 dagen, dan kan hij of zij dit doen mits betaling van een vergoeding gelijk aan 25% van de deelnameprijs, als vergoeding voor de administratiekosten. De inschrijver beschikt over deze mogelijkheid tot 3 weken voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven. Wordt er geannuleerd om medische redenen, dan is de vergoeding van 25% van de deelnameprijs niet verschuldigd, op voorwaarde dat de annulering gestaafd wordt door een medisch attest. 
Indien de inschrijver annuleert op minder dan 3 weken voor de start van de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan SJOTTERS en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd. In dat geval kan de inschrijver enkel aanspraak maken op terugbetaling van de deelnameprijs, verminderd met een administratievergoeding gelijk aan 25% van deze prijs, wanneer hij of zij een medisch attest kan voorleggen dat de annulering rechtvaardigt.
Wanneer inschrijver, of degene voor wie hij of zij schrijft, zonder te annuleren niet deelneemt aan de activiteit waarvoor werd ingeschreven, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

Annulatie door SJOTTERS:

 

4.3. SJOTTERS doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om de kampen die op de website terug te vinden zijn, te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft SJOTTERS het recht om kampen waarvoor is ingeschreven niet of op een andere locatie te laten doorgaan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van omstandigheden welke maken dat:

- SJOTTERS oordeelt dat een bepaald kamp niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van SJOTTERS kan worden georganiseerd.

- het organisatorisch onmogelijk is het kamp te laten plaatsvinden zoals het voorzien was.

4.4. In dat geval zal SJOTTERS de inschrijvers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulatie of verplaatsing, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de inschrijvers welke over een mailadres beschikken.
SJOTTERS zal steeds trachten om – indien mogelijk – een vervangend kamp te organiseren, waarop de betrokken inschrijvers kunnen, maar niet moeten inschrijven. SJOTTERS is hier evenwel niet toe verplicht.

4.5. Indien SJOTTERS overgaat tot annulatie, bezorgt zij de inschrijvers een creditnota via mail.
Deze creditnota kan door de inschrijver worden gebruikt als een waardebon, waarmee hij of zij gedurende twee jaar de prijs van een ander door SJOTTERS aangeboden kamp kan betalen.
Indien de inschrijver de creditnota niet wenst te gebruiken als waardebon, dan kan hij aanspraak maken op terugbetaling van 75% van de reeds betaalde prijs voor het geannuleerde kamp. Het saldo van 25% blijft door SJOTTERS behouden als administratiekost.

 

Annulatie in onderling overleg:

 

Partijen hebben steeds de mogelijkheid de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer van een van beide partijen kan worden gevraagd.
In dat geval zal geen der partijen aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn. Wel heeft SJOTTERS ook in dit geval het recht op 25% van de betaalde prijs voor de activiteit te behouden als administratiekost.

 

 

 1. PRIJS EN BETALING:

 

5.1. De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in euro.
5.2. In de prijs zit de verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat.

5.3. De prijzen en het aanbod van kampen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de inschrijver de inschrijving plaatst.

5.4. Uiterlijk zeven kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, zal de inschrijver via e-mail een betalingsuitnodiging ontvangen van SJOTTERS.
Deze betalingsuitnodigingen zijn betaalbaar de binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop zij aan de inschrijver worden verzonden.

5.5. Bij het overschrijden van de betalingstermijn, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag, aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar.
Tevens zal er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 125,00 €.

5.6. Bij gebreke aan betaling door de inschrijver op de datum van opeisbaarheid van één of meer betalingsuitnodigingen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare betalingsuitnodigingen of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de inschrijver opeisbaar.
SJOTTERS is gerechtigd nieuwe inschrijvingen te weigeren totdat de inschrijver aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.7. Elk protest op een betalingsuitnodiging dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk veertien dagen na de versturing van de betalingsuitnodiging.

 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1. SJOTTERS tracht al haar kampen op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen.
De aard van de georganiseerde kampen (voetbalkampen) maakt het echter onmogelijk om alle risico's voor de deelnemers uit te sluiten.
SJOTTERS is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico's van de deelname aan het kamp behoort.

6.2. Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de inschrijver of de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen, is in geen geval verhaalbaar op SJOTTERS. De inschrijver en/of de deelnemer dienen deze schade zelf te dragen.

6.3. Indien de inschrijver of deelnemer tijdens het kamp schade veroorzaakt ​​aan het materiaal of de infrastructuur, eigendom van, gehuurd door, ter beschikking gesteld van of gebruikt door SJOTTERS, of aan eigendommen van derden, dan is de inschrijver gehouden deze schade aan SJOTTERS of aan de eigenaar van het beschadigde  materiaal of de infrastructuur te vergoeden.
De inschrijver is gehouden om SPORTY te vrijwaren voor alle aanspraken van derden omwille van schade veroorzaakt door de inschrijver of de door de inschrijver ingeschreven deelnemer.

6.4. Indien een medewerker – aangestelde, werknemer, medewerkers of derde - ingeschakeld door SJOTTERS tijdens de activiteit, lichamelijke of materiële schade leidt door het toedoen van een deelnemer, is de inschrijver welke de deelnemer heeft ingeschreven gehouden de gelede schade - met inbegrip van de schade ten gevolge van ongeschiktheid - te vergoeden, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. Ook hier is de inschrijver gehouden om SJOTTERS te vrijwaren voor aanspraken van medewerkers, aangestelden, werknemers, medewerkers of derden.

6.5. SJOTTERS is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen wanneer dit te wijten is aan een geval van overmacht.
Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht te zijn: extreme omstandigheden, staking, lock-out, oorlog, gewijzigde wetgeving of reglementering, besmettelijke ziekten, ongevallen, beslissingen of interventies van overheidswege, het weigeren of annuleren van een vergunning of licentie, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof en verkeershinder.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor SJOTTERS onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, zodat het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter ervan niet moet worden bewezen.

In geval van overmacht heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

6.6. Alle geldig ingeschreven deelnemers aan door SJOTTERS georganiseerde activiteiten zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Door zichzelf of een derde in te schrijven voor een activiteit of door deelname aan een activiteit, verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de inhoud van deze polis en omvang van de dekking waarop deze recht geeft. 
Indien de inschrijver van mening is dat bijkomende dekking nodig is, dient hij hiervoor zelf op eigen kosten een verzekeringspolis af te sluiten.

6.7. Materiële schade (bv. schade aan of verlies van kleding, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, uurwerken, en andere persoonlijke bezittingen) wordt niet gedekt. Om het risico te beperken wordt de deelnemers aangeraden geen kostbare persoonlijke spullen mee te nemen naar het kamp.
Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels, richtlijnen en reglementen, is nooit gedekt.
Evenmin kan SJOTTERS verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

6.8. SJOTTERS heeft te allen tijde het recht om bestaande polissen op te zeggen, te vervangen door polissen bij een andere maatschappij. Deze wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website en de nieuwe polissen zullen onmiddellijk zichtbaar zijn voor de gebruikers van de website.

6.9. SJOTTERS is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen, etc. op de website;

6.10. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SJOTTERS beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar.

De dekkingsbeperkingen voor specifieke schadeposten zijn te vinden in de verzekeringspolis, te bekijken op de website. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van de aansprakelijkheid vervat in de huidige algemene voorwaarden door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

 

 

 1. PRIVACY:

 

7.1. SJOTTERS heeft het recht om voor, tijdens en na de activiteiten fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of te laten maken van de deelnemers, trainers en monitoren, individueel of in groep.
Hiervoor wordt gekozen voor een "opt-out"-systeem, waarbij de inschrijver bij het inschrijven, moet aanduiden of er al dan niet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal door SJOTTERS voor de hieronder vermelde doeleinden.
7.2. Mits bovenvermelde toestemming, heeft SJOTTERS het recht om de gemaakte films en foto's te gebruiken in publicitaire of informatiefolders, (digitale) nieuwsbrieven, posters, boeken, op de website en op sociale media (facebook, instagram,...), om te communiceren over kampen georganiseerd door SJOTTERS. Tevens mag dit beeldmateriaal door SJOTTERS gereproduceerd worden om – al dan niet tegen betaling – aan de deelnemers aan van het betrokken kamp ter beschikking gesteld te worden.

7.3. SJOTTERS draagt ​​zorg voor de privacy van de inschrijvers en de deelnemers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

7.4. Nadat de inschrijver een inschrijving heeft geplaatst, kan SJOTTERS – voor zover de inschrijver dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het door de inschrijver opgegeven e-mailadres ook gebruiken om commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of activiteiten. Indien de inschrijver geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten of activiteiten van SJOTTERS wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door SJOTTERS een e-mail te sturen op het e-mailadres: info@sjotters.be.

 

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT - WEBSITE:

 

De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van SJOTTERS. Deze inhoud mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SJOTTERS.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT:

 

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, inschrijving of deelname aan een kamp van SJOTTERS is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.